دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

برندگان رقابت فعلی

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

دنیای Iron

November 16 –
December 16

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

Terms and conditions apply

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

برندگان رقابت فعلی

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

دنیای Iron

November 16 –
December 16

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

Terms and conditions apply

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

دنیای Iron

November 16 –
December 16

حداقل سپرده 5000 دلار *

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

مانده تا این نبرد به پایان برسد

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

Grand Finale is over!

دنیای Iron

November 16 –
December 16

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

500,000 دلار جایزه نقد

مقام دوم

200,000 دلار جایزه نقد

مقام سوم

100,000 دلار جایزه نقد

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16