این چیزی است که از دورهای گذشته از دست داده اید:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 June – 13 July

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

آغاز فینال بزرگ

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

این چیزی است که از دورهای گذشته از دست داده اید:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 June – 13 July

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

Here is what you missed

from the past rounds:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

August 14 – September 13

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

آغاز فینال بزرگ

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Here is what you missed

from the past rounds:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

August 14 – September 13

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

این چیزی است که از دورهای گذشته از دست داده اید:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

تمام معاملات شامل ریسک است.
ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Grand Finale is now live

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

The Championship Has Ended

این چیزی است که از دورهای گذشته از دست داده اید:

Round 1

Sulphira World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 2

Mangania World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 3

Phosphora World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Round 4

Tantalum World

$25,000

تقسیم شده بین پنج نفر برتر

Rankings of
previous battles

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16