Who’s in the running to win
our top cash prizes?

عملکرد معامله گران برتر را در جدول زیر دنبال کنید:

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 June – 13 July

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

The Cosmic Battles Have Ended!

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 June – 13 July

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

Who’s in the running to win our top cash prizes?

عملکرد معامله گران برتر را در جدول زیر دنبال کنید:

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

August 14 – September 13

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

The Cosmic Battles Have Ended!

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14 August – 13 September

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر

چه کسی در تلاش برای برنده شدن جایزه بزرگ نقدی ما است؟
عملکرد معامله گران برتر را در جدول زیر دنبال کنید:

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

The Cosmic Battles Have Ended!

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

نبرد اول

Sulphira World

14 ژوئن – 13 ژوئیه

رقابت 2

Mangania World

14 ژوئیه - 13 اوت

رقابت 3

Phosphora World

14‌ اوت – 13 سپتامبر

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر – 15 نوامبر