برندگان رقابت فعلی

Ends on October 14, 2021, 00:00 EEST

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardtan112 181%
2 second-place-awardjjik802 140%
3 third-place-awardkwanggi 123%
4 fourth-place-awardxumenr555 92%
5 fifth-place-awardAlly67 88%
6 Eklavya 69%
7 weiwei9 67%
8 chillchill 39%
9 Kapbern 35%
10 shushu222 28%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

Ends on October 14, 2021, 00:00 EEST

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardtan112 181%
2 second-place-awardjjik802 140%
3 third-place-awardkwanggi 123%
4 fourth-place-awardxumenr555 92%
5 fifth-place-awardAlly67 88%
6 Eklavya 69%
7 weiwei9 67%
8 chillchill 39%
9 Kapbern 35%
10 shushu222 28%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

برندگان رقابت فعلی

Ends on October 14, 2021, 00:00 EEST

رقابت 4

Tantalum World

14 سپتامبر – 14‌ اکتبر

No نام مستعار: سود کشور
1 first-place-awardtan112 181%
2 second-place-awardjjik802 140%
3 third-place-awardkwanggi 123%
4 fourth-place-awardxumenr555 92%
5 fifth-place-awardAlly67 88%
6 Eklavya 69%
7 weiwei9 67%
8 chillchill 39%
9 Kapbern 35%
10 shushu222 28%

به نبردهای کیهانی بپیوندید، با دیگر معامله‌کنندگان Iron رقابت کنید و از مجموع 1،000،000 دلار، جوایز نقدی دریافت کنید. *

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.