Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

آغاز فینال بزرگ

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

آغاز فینال بزرگ

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

تمام معاملات شامل ریسک است. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

Terms and conditions apply

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi – Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

حداقل سپرده 3,000 دلار*

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

Grand Finale is now live

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

همه معاملات با ریسک همراه است. احتمال دارد که کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

*شرایط و ضوابط اعمال می‌شود.

جوایز جهان تایتانیا:

مقام اول

50,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام دوم

30,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

مقام سوم

20,000 دلار جایزه نقد

راه‌یابی به فینال بزگ*

* 3 برنده نیمه‌نهایی در جهان تایتانیا می‌توانند با واریز حداقل 1,000 دلار به رقابت نهایی در جهان آیرون راه پیدا کنند. همه معامله‌کنندگان دیگر می‌توانند با واریز 5,000 دلار ادامه دهند.

Rankings of
Semi Final

Semi-Final

Titania World

15 اکتبر تا 15 نوامبر

Grand Finale has
now ended

فینال بزرگ

دنیای Iron

November 16 –
December 16